Мерки за пожарна безопасност през лятото
МИГ - ЛОМ
Новини
НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ
27.02.2017Желаещите собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни  селскостопански животни, регистрирани  в „Интегрирана информационна система” на БАБХ, да ползват под наем общинските пасища, мери и ливади за стопанската 2017 – 2018 г., е необходимо в срок до 10.03.2016г.  да  подадат заявление по образец до Кмета на Община Лом. Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;
  2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
  3. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;
  4. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд "Земеделие", към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.

 

Образец на заявлението и  приложенията към него, както и информация за имоти с НТП – „пасища, мери и ливади” от ОПФ , определени за индивидуално ползване може да получите в сградата на  Община Лом,  ет.4,  стая 410  и от официалния сайт на Община Лом.

 

Регистър на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд предложени за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 г. тук


Образци на документи:


Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ тук

Приложение 1 тук

Приложение 2 тук

Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ тук

 

 

 

 

 

 

Tърсене
Кампания за разделно събиране на отпадъци "Хартиена война"
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2018
Анкетна карта за изработването на Общ устройствен план на община Лом
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение