Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Новини
СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ”МОДЕРНИЗИРАНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА” по ОПРР " РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 г.
09.08.2018


На 13.08.2018 г. (понеделник) от 13.00 часа в Голяма зала на Административна сграда на Общински пазар, етаж 2, на ул. "Г. Манафски" № 19 в гр. Лом, ще се проведе Информационен ден, свързан със стартирането на Проект ”Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом” по Договор БФП № BG16RFOP001-1.034-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. В рамките на информационния ден ще бъдат подробно презентирани пред всички заинтересовани страни, основните цели на проекта, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Ще бъде представен екипът по управление на проекта, както и избраните изпълнители по инженеринг и СМР дейностите, строителния надзор, финансовия одит и информация и публичност на проекта.


Основната цел на проекта е цялостно обновление и модернизиране на обекти от общинската образователна инфраструктура в град Лом: ПГ „Найден Геров“, СУ „Д.Маринов“, ДГ №1 „Снежанка“, I ОУ „Н.Първанов“, ДГ №7 „Калинка“, Детска ясла №1, II OУ „К.Фотинов“, СУ„Отец Паисий“.


Изпълнението на проекта
ще доведе до подобряване  условията за провеждане на образователния процес в училищата и детските градини, реализиране на икономии чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпа среда за групи в неравностойно положение в образователната система на територията на Община Лом.

 

Бенефициент:  Община Лом


Обща стойност на проекта:
  11 795 862.65 лв., от които:

  • 11 695 862.65 лв. – Безвъзмездна финансова помощ, в т.ч.:
  • 9 941 483.25 лв. – Съфинансиране от ЕС чрез ЕФРР
  • 1 754 379.40 лв. – Национално съфинансиране
  • 100 000.00 лв. – Съфинансиране от бюджета на Община Лом

      Начална дата на проекта: 05.10.2017  г.

      Крайна дата на проекта:   05.04.2020  г.


Този документ е създаден в рамките на проектBG16RFOP001-1.034-0001-С01Модернизирана образователна инфраструктура град Лом”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Лом и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
 

 

Tърсене
Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?