Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Новини
СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ”МОДЕРНИЗИРАНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА” по ОПРР " РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 г.
09.08.2018


На 13.08.2018 г. (понеделник) от 13.00 часа в Голяма зала на Административна сграда на Общински пазар, етаж 2, на ул. "Г. Манафски" № 19 в гр. Лом, ще се проведе Информационен ден, свързан със стартирането на Проект ”Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом” по Договор БФП № BG16RFOP001-1.034-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. В рамките на информационния ден ще бъдат подробно презентирани пред всички заинтересовани страни, основните цели на проекта, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Ще бъде представен екипът по управление на проекта, както и избраните изпълнители по инженеринг и СМР дейностите, строителния надзор, финансовия одит и информация и публичност на проекта.


Основната цел на проекта е цялостно обновление и модернизиране на обекти от общинската образователна инфраструктура в град Лом: ПГ „Найден Геров“, СУ „Д.Маринов“, ДГ №1 „Снежанка“, I ОУ „Н.Първанов“, ДГ №7 „Калинка“, Детска ясла №1, II OУ „К.Фотинов“, СУ„Отец Паисий“.


Изпълнението на проекта
ще доведе до подобряване  условията за провеждане на образователния процес в училищата и детските градини, реализиране на икономии чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпа среда за групи в неравностойно положение в образователната система на територията на Община Лом.

 

Бенефициент:  Община Лом


Обща стойност на проекта:
  11 795 862.65 лв., от които:

  • 11 695 862.65 лв. – Безвъзмездна финансова помощ, в т.ч.:
  • 9 941 483.25 лв. – Съфинансиране от ЕС чрез ЕФРР
  • 1 754 379.40 лв. – Национално съфинансиране
  • 100 000.00 лв. – Съфинансиране от бюджета на Община Лом

      Начална дата на проекта: 05.10.2017  г.

      Крайна дата на проекта:   05.04.2020  г.


Този документ е създаден в рамките на проектBG16RFOP001-1.034-0001-С01Модернизирана образователна инфраструктура град Лом”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Лом и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
 

 

Tърсене
Допитване за избор на обществен съвет "Д-р Андрей Георгиев"
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?