Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Текущи
СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА
01.08.2019

В изпълнение на Закона за личната помощ, който ще се прилага от 01.09.2019 г. и във връзка с Наредба № РД-07-7/05.07.2019  год., Ви уведомяваме, че стартира кампания за прием на заявления за ползватели за включване в механизма лична помощ и за кандидатстване за асистенти  по реда на Закона за лична помощ.

         Законът има за цел чрез осигуряване на лична помощ да подпомогне хора с увреждания да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, независим живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности.


         От 01.08.2019 г. стартира кампания за набиране на кандидати за потребители и кандидати за асистенти по реда на Закона за личната помощ. Документите ще се приемат в стая 202 в Общинска администрация – Лом.

       
         Кандидат за асистент е дееспособно лице, което не е поставено под запрещение и което не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за зашита от домашно насилие.

         Кандидатите за асистенти е необходимо да подадат следните документи:

 • Заявление (по образец);
 • Документ за самоличност( за справка);
 • Автобиография;
 • Декларация, че не са налагани мерки за защита по Закона за домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ( по образец);
 • Копие на документ за придобитата образователна степен-минимум завършен 6-ти клас;
 • Документ за преминат курс на обучение, съотносим за длъжността „асистент“ (удостоверение, сертификат или др. ако има такъв);
 • Декларация, че няма сключен трудов договор( по образец);
 • Копие от трудов договор (ако кандидата работи);
 • Служебна бележка от учебното заведение (ако кандидата учи);
 • Копие на пенсионно разпореждане (ако кандидата е пенсионер);
 • Копие на експертно решение на ТЕЛК (ако кандидата е пенсионер по болест);

  

       Целеви групи, които могат да бъдат ползватели на лична помощ са следните:

 • Хора с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 • Деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 • Деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

     
     Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“- Лом, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ в Община Лом.

     Кандидатите за потребители е необходимо да подадат следните документи:

 • Заявление (по образец);
 • Направление за ползване на механизма лична помощ с определен брой часове месечно, издадено от дирекция „Социално подпомагане“-Лом;
 • Документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);
 • Документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител, когато лицето е дете или е поставено под пълно или ограничено запрещение (за справка);
 • Копие на Експертно решение на ТЕЛК;
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • Заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).

     За контакти и информация: стая 202 или тел: 0971/69 135, Община Лом, ул. „Дунавска“ №12

     Документи за кандидатстване може да изтеглите тук:
    
     Декларация от кандидат за асистент 1 - тук
     Декларация от кандидат за асистент 2 - тук
     Приложение 1 - Заявление - тук
     Приложение 4 - Заявление - тук

Tърсене
Местни избори 2019
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2019
На вниманието на хотелиерите!
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?