МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЛЯТОТО
МИГ - ЛОМ
Инициатива за възстановяване на вестникопродавницата

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛ. ЕКСПЕРТ„ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”
20.06.2017
ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА На основание чл.91 от КТ и във връзка с чл. 3, ал.6, т.2 от Вътрешни правила за подбор, назначаване и преназначаване на служители в Община Лом свободно работно място за длъжността мл.експерт „Инвестиционна политика и управление на програми и проекти” в Дирекция „Инвестиционна политика и управление на програми и проекти“ в община Лом ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

ПРОТОКОЛ №2 ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ "ОБЩИНА ЛОМ - В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА"
19.06.2017
Прочети тук

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ
19.06.2017
Днес, 16.06.2017 г. в сградата на Община Лом, в изпълнение Решение № 276 от Протокол 34/28.04.2017г. на Общински съвет Лом и Заповед № 378/02.06.2017 г. на Кмета на Община Лом се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския  поземлен фонд (ОПФ) – втора тръжва сесия  за стопанската 2017-2018 г., по реда на чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земиПрочети тук

ПРОТОКОЛ №1 ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ "ОБЩИНА ЛОМ - В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА"
15.06.2017
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати до събеседване,  във връзка с обявен конкурс за свободни работни места  по  проект „Община Лом – в грижа за децата“ по Договор № BG05M9OP001-2.004-0014. Днес 14.06.2017  г. от 10.00 часа в изпълнение на Заповед № 404 от 14.06.2017 на Кмета на Община Лом се проведе заседание на комисия в съставПрочети тук

ЗАПОВЕД №400/12.06.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ
14.06.2017
На основание  чл.44, ал..2 от ЗМСМА,  чл. 37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 102 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, т.10 от Правилата за ползване на общинските пасища, мери и ливади приети с Решение № 250 от Протокол № 32/27.02.2017 г. на Общински съвет  гр. Лом и чл.30, ал.10 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ на Община ЛомПрочети тукСписък на пасища, мери и ливади тук

ЗАПОВЕД №398/09.06.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ
12.06.2017
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.24 а, ал.5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл.16, ал.6 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд на Община Лом и Протокол от 01.06.2017 г. на комисия назначена със Заповед №353/08.06.2017 г. на Кмета на Община Лом за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване на земеделски земи от ОПФ под наем или  аренда  за  стопанската 2017 – 2018 г.Прочети тук

Tърсене
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2017
Проект на разписание на влаковете за периода 2017/2018 г. за гара Лом
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение