МИГ - ЛОМ
Инициатива за възстановяване на вестникопродавницата

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАВИЛИОН И ТЕРЕН ЗА ПАВИЛИОН
26.04.2017
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.13, ал.1 и ал. 2, т. 1 и чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лом и Заповед  №259/24.04.2017 г. на Кмета на Община Лом, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект (павилион) за търговска и обслужваща дейност на ул.”Дунавска” в Лом, и павилион – частна общинска собственост, с площ 19.25 кв.м., находяща се в незастроен парцел I-95, кв.32,  с. Долно Линево.  ...

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ГАРАЖИ
26.04.2017
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.22, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лом и Заповед  №258/24.04.2017 г. на Кмета на Община Лом, обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на гаражи №6 и  №7, съгласно схема на гл. архитект на Община Лом, в УПИ II, кв.207 по плана на гр. Лом    За повече информация прочети тук

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
25.04.2017
ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по проект  „Община Лом – в грижа за децата“, административен договор №BG05M9OP001-2.004-0014  ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, ЕКСПЕРТ И СЧЕТОВОДИТЕЛ НА МИГ-ЛОМ
23.04.2017
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛОМ“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЕКИП ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: I. Изпълнителен директор – 1 II. Експерт по прилагане на Стратегията за местно развитие – 2 III. Счетоводител – 1За подробна информация вижте тук

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
16.02.2017
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл. 11, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лом и Заповед № 91/13.02.2017 г. на Кмета на Община Лом   Прочети тук

ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
16.02.2017
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 24,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лом и Заповед № 90/13.02.2017 г. на Кмета на Община Лом   Прочети тук

Tърсене
Парламентарни избори 2017
Зов за помощ
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение