Мерки за пожарна безопасност през лятото
МИГ - ЛОМ
Текущи

СТАРТИРА ПРОЕКТ "МОДЕРНИЗИРАНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ЛОМ" ПО ОПРР 2014-2020 Г.
09.08.2018
На 13.08.2018 г. (понеделник) от 13.00 часа в Голяма зала на Административна сграда на Общински пазар, етаж 2, на ул. "Г. Манафски" № 19 в гр. Лом, ще се проведе Информационен ден, свързан със стартирането на Проект ”Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом” по Договор БФП № BG16RFOP001-1.034-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. В рамките на информационния ден ще бъдат подробно презентирани пред всички заинтересовани страни, основните цели на проекта, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Ще бъде представен...

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ОТКРИЙ ТАЛАНТА СИ”
12.05.2018
От 9 май 2018 г. Асоциация на доставчиците на социални усуги, в партньорство с Община Лом, стартира Проект № BG05M9OP001-2.009-0041 „Открий таланта си”. Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд. 35 деца и младежи в социален риск или с увреждане, настанени в резидентни услуги в община Лом, ще бъдат включени в програми за личностно съзряване, развитие на талантите и уменията за самостоятелен живот и участие в живота на общността.   Дейностите включват проучване на потребностите, силните страни и динамиката в развитието на децата и младежите, предоставяне на индивидуална терапевтична и консултативна...

ПРОЕКТ "ОБНОВЕНИ ГРАДСКИ ПРОСТРАНСТВА В ГРАД ЛОМ"
03.05.2018
В рамките на проект "Обновени градски пространства в град Лом" ще бъде извършен цялостен ремонт на  участъци от тринадесет улици и една зелена площ в зоната с публични функции с висока обществена значимост в град Лом.   Основната цел на проекта е да се повиши качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в град Лом.Резюме на проекта - ВИЖ ТУК

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАБОТНА СРЕЩА НА КЛУБ "ПАРТНЬОРСТВО" ПО ПРОЕКТА "ЗАЕДНО В УЧИЛИЩЕ"
23.03.2018

ОБУЧАВАТ РОДИТЕЛИ НА ЕФЕКТИВНО ПАРТНЬОРСТВО С УЧИЛИЩЕТО
12.03.2018
„Роля, място и функции на родителя за успешна образователна интеграция и приемането на различието“ бе темата на обучението -дискусия , което се проведе в IV ОУ „Христо Ботев“.  Целта на обучението, с медиатори Румян Сечков и Николай Кирилов – експерти по образователни дейности,  бе участниците да постигнат разбиране за възможностите, които дава едно ефективно партньорство между училището и родителите.  Обучението е едно от планираните в Дейност 8: „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемане на различието“ на проекта „Заедно в училище“. Предстоят още две обучения с родители по темите: „Ролята...

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ "ЗАЕДНО В УЧИЛИЩЕ"
08.03.2018
На 9 и 10 март в IV ОУ „Христо Ботев“ ще се проведе обучение – дискусия  по Дейност 8: „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемане на различието“  по проекта „ Заедно в училище“.  Обечението-дискусия е от 13.00 до 16.30 ч. на 9 март, и от 9.30 до 13.00 ч. на 10 март. Обучители са Румян Сечков и Николай Кирилов – експерти по образователни  дейности.

Tърсене
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2018
Анкетна карта за изработването на Общ устройствен план на община Лом
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?