Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
МИГ - ЛОМ
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Инициатива за възстановяване на вестникопродавницата
Текущи

УЧРЕДЕН Е КЛУБ „ПАРТНЬОРСТВО“ КЪМ ПРОЕКТА „ЗАЕДНО В УЧИЛИЩЕ“
27.10.2017
20 родители, представители на училищата “Никола Първанов“, „Константин Фотинов“ „Христо Ботев“ и „Димитър Маринов“, станаха учредители на клуб „Партньорство“, който е дейност по проекта „Заедно в уличище“. Уникалното сътрудничество между ученици, родители и учители ще допринесе за създаването на условие за равен достъп до качествено образование и успешна социална адаптация на ученици от етнически малцинства и/или от маргинализирани групи. На учредяването на клуб „Партньоство“, което се състоя на 26.10.2017 г. в ОУ „Константин Фотинов“, ръководителят на проекта Наталия Стефанова представи целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта „Заедно в училище“. Директорът на училището Анна Светославова, която е координатор на проекта,...

ПОКАНА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА КЛУБ "ПАРТНЬОРСТВО"
24.10.2017
  Клуб „Партньорство“ е част от дейност „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ към проекта „Заедно в училище“. Тя е насочена към ефективна работа с родителите за  осъзнаване на ползите от образователната интеграция и приемане на различието.   Учредяването на клуб „Партньорство“ ще се състои на 26 октомври 2017 г., от 17.30 часа, в мултимедийната зала на ОУ „Константин Фотинов“. За учредяването са поканени родители, представители на училищата „Никола Първанов“, „Константин Фотинов“, „Димитър Маринов“ и „Христо Ботев“.   Задачи на клуб „Партньорство“: Идентифициране на основните подходи за привличане на родителите без разлика от...

ДЕЦА И РОДИТЕЛИ СЕ ИЗЯВЯВАТ „ЗАЕДНО В УЧИЛИЩЕ“ В 54 КЛУБА
09.10.2017
В 54 клуба към творчески ателиета в 7 общински училища към проекта „Заедно в училище“ ще работят деца, родители и учители през учебната 2017/2018 г. Уникалното сътрудничество, което е и основна цел на прокта, е създаване на условие за равен достъп до качествено образование и успешна социална адаптация на ученици от етнически малцинства и/или от маргинализирани групи.   „Заедно в училище“ се изпълнява от Община Лом в партньорство с ОУ „Константин Фотинов“ и Сдружение Училищно настоятелство „Феникс“. Проектът, който се реализира на базата на договор между Управляващия орган и Община Лом - BG05M2OP001-3.002-0180 – C001, процедура № BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците...

ПРОЕКТ "ЗАЕДНО В УЧИЛИЩЕ"
25.01.2017
На 23.01.2017 г. се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Лом и Министерство  на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.002-0180 „Заедно в училище“ на стойност 641 402.00 лв. Основна цел на проекта е създаване на условия за равен достъп до качествено образование и успешна социална адаптация  на ученици от етнически малцинства и/или от маргинализирани обществени групи/ и от семейства, търсещи или получили международна закрила в Община Лом. Пълният текст прочетете тук

Проект: "Осигуряване на капацитет за ефективно управление и администриране на процесите по градско възстановяване и развитие на град Лом"
18.08.2016
Процедура BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”. Чрез изпълнението на проекта ще бъде осигурен ресурс за: 1. Възнаграждения на екипа за изпълнение на инвестиционната програма на Община Лом по процедура BG16RF0P001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020"    За повече информация тук

Проект:„Авариен ремонт на училищна сграда на ПГ „Н. Геров“ и на СОУ „Д. Маринов“, УПИ II, кв. 28 по плана на гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.505.751, ул. „Дунавска“ № 67, гр. Лом, обл. Монтана“
18.08.2016
С Постановление на Министерски съвет № 115 от 10.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, на Общинска администрация, гр. Лом е предоставено финансиране за извършване на авариен ремонт на училищна сграда на ПГ „Н. Геров“ и на СОУ „Д. Маринов“, УПИ II, кв. 28 по плана на гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.505.751, ул. „Дунавска“ № 67, гр. Лом, обл. Монтана    За повече...

Tърсене
Обществено допитване за Бюджет 2018 на Община Лом
Анкетна карта за изработването на Общ устройствен план на община Лом
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение