Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Текущи

ПРОЕКТ: “УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩА В КВ. БОРУНА, ГРАД ЛОМ”
29.03.2019
    Проектът предвижда изграждане на обект: "УКРЕПВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНО АКТИВНО СВЛАЧИЩЕ С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН № MON 24,44238,92,01 И СЪСТАВНИТЕ МУ ПЕРИОДИЧНО АКТИВНИ СВЛАЧИЩА С № MON 24,44238,92,01,01 И № MON 24,44238,92,01,02 РЕГИСТРИРАНИ В КВ. БОРУНА - ГР. ЛОМ”   Договор №  BG16M1OP002-4.003-0013-C01, процедура BG16M1OP002-4.003. Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа) по Оперативна програма „Околна среда“ Приоритетни оси:  Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища.   Общата цел на проекта е предприемане на превантивни мерки за подобряване сигурността на населеното място, в т.ч. опазване жилищни, стопански, производствени сгради, улици, водопроводи и друга техническа инфраструктура и...

ПРОЕКТ: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ MON 1132 /III - 114/- СТАЛИЙСКА МАХАЛА - ГРАНИЦА ОБЩ. (ЛОМ- МЕДКОВЕЦ) – АСПАРУХОВО – РАСОВО - /II-81/ И ОБЩИНСКИ ПЪТ MON 2136 /III - 114, ЛОМ - СТАЛИЙСКА МАХАЛА/- ТРАЙКОВО – ЗАМФИР - ЛОМ, КВ. МЛАДЕНОВО - /II - 81/, ОБЩИНА ЛОМ"
19.03.2019
„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони"   Бенефициент: ОБЩИНА ЛОМ                             Обща стойност на проекта:                    4 746 580.60 лв.                   Размер на европейско финансиране:    4 737 042.66 лв. – 100 %  БФП Размер на общинско финансиране:        9 537.91 лв.   На 01.03.2019 г. Община Лом, представлявана от кмета Пенка Пенкова, съвместно с Държавен фонд „Земеделие“, подписаха Анекс № 1 към договор по одобрения за финансиране проект   № 12/07/2/0/00532/ от 13.12.2017 г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“  от ...

ПРОЕКТ „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, ГР. ЛОМ“
14.03.2019
Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Лом“  Договор № BG16M1OP002-2.005-0019-C01, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.   Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на община Лом, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелените и/или биоразградимите битови отпадъци. Тази цел е в съответствие с йерархията за управление на отпадъците и с европейските и националните цели за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране. Проектът допринася...

КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО ЗАРАДВА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ В ЦЕНТЪРА ЗА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ
21.12.2018
Коледно тържество зарадва деца и родители, ползващи услугите на Центъра за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие. Празнична програма изнесоха малчуганите от предучилищна група към I ОУ „Никола Първанов“, с класен ръководител Ася Йонкова.  Дядо Коледа зарадва с подаръци всички участници и потребители на услугите в Центъра. Вече трета година екип от квалифицирани специалисти   предоставя  интегрирани услуги на повече от 300 деца и техните семейства по   проект „Община Лом-в грижа за децата“ финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с административен договор BG05M9OP001--2.004-0014. Ефективното и качествено реализиране на комплекса от дейности допринася за  осигуряване на подкрепа и...

С ЦЕРЕМОНИЯ "ПЪРВА КОПКА" СТАРТИРА ОБНОВЯВАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ЛОМ ПО ОПРР "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 г.
30.11.2018
На 30.11.2018 г. в двора на СУ "Отец Паисий" в гр. Лом се проведе официална церемония "Първа копка", свързана със стартирането на  СМР дейностите по Проект ”Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом” по Договор БФП № BG16RFOP001-1.034-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Основната цел на проекта е обновяване и модернизиране на важни обекти от общинската образователна инфраструктура в град Лом: ПГ „Найден Геров“, СУ „Д. Маринов“, ДГ №1 „Снежанка“, I ОУ „Н. Първанов“, ДГ №7 „Калинка“, Детска ясла №1, II OУ „К....

ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ОТ ПРАЗНУВАТ ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО ПО ПРОЕКТ "ОТКРИЙ ТАЛАНТА СИ"
22.11.2018
На 21 ноември т.г. децата от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания “Нов дом – нов шанс”, съвместно с потребителите на Дневния център за стари хора в село Ковачица, отбелязаха заедно Въведение Богородично – Деня на християнското семейство. Децата пък от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания  „За по-щастливо детство” посетиха настанените потребители в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства в град Лом. Потребителите и на четирите  Центъра показаха изключителни кулинарни умения. Съвместното честване на различни празници се превърна в традиция. Около отрупаната със сладки изкушения трапеза...

Tърсене
Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2019
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?