Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
Мерки за пожарна безопасност през лятото
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Текущи

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ "ОТКРИЙ ТАЛАНТА СИ"
12.09.2018
На 11.09.2018 година в заседателната зала на Община Лом се проведе информационна среща за представяне на проект „Открий таланта си”, изпълняван от Асоциация на доставчиците на социални услуги  в партньорство с Община Лом. На срещата взеха участие деца и младежи в риск и с увреждания и представители на доставчици на социални услуги, община Лом, медии, специалисти. Проектът е на стойност 147 918, 34 лв. и се  изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейски Съюз чрез  Европейския Социален Фонд съгласно Договор № BG05M9OP001-2.009-0041-С01. Основна цел на проекта е да окуражи социалното включване на  деца и младежи в социален...

СТАРТИРА ПРОЕКТ "МОДЕРНИЗИРАНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ЛОМ" ПО ОПРР 2014-2020 Г.
09.08.2018
На 13.08.2018 г. (понеделник) от 13.00 часа в Голяма зала на Административна сграда на Общински пазар, етаж 2, на ул. "Г. Манафски" № 19 в гр. Лом, ще се проведе Информационен ден, свързан със стартирането на Проект ”Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом” по Договор БФП № BG16RFOP001-1.034-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. В рамките на информационния ден ще бъдат подробно презентирани пред всички заинтересовани страни, основните цели на проекта, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Ще бъде представен...

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ОТКРИЙ ТАЛАНТА СИ”
12.05.2018
От 9 май 2018 г. Асоциация на доставчиците на социални усуги, в партньорство с Община Лом, стартира Проект № BG05M9OP001-2.009-0041 „Открий таланта си”. Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд. 35 деца и младежи в социален риск или с увреждане, настанени в резидентни услуги в община Лом, ще бъдат включени в програми за личностно съзряване, развитие на талантите и уменията за самостоятелен живот и участие в живота на общността.   Дейностите включват проучване на потребностите, силните страни и динамиката в развитието на децата и младежите, предоставяне на индивидуална терапевтична и консултативна...

ПРОЕКТ "ОБНОВЕНИ ГРАДСКИ ПРОСТРАНСТВА В ГРАД ЛОМ"
03.05.2018
В рамките на проект "Обновени градски пространства в град Лом" ще бъде извършен цялостен ремонт на  участъци от тринадесет улици и една зелена площ в зоната с публични функции с висока обществена значимост в град Лом.   Основната цел на проекта е да се повиши качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в град Лом.Резюме на проекта - ВИЖ ТУК

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАБОТНА СРЕЩА НА КЛУБ "ПАРТНЬОРСТВО" ПО ПРОЕКТА "ЗАЕДНО В УЧИЛИЩЕ"
23.03.2018

ОБУЧАВАТ РОДИТЕЛИ НА ЕФЕКТИВНО ПАРТНЬОРСТВО С УЧИЛИЩЕТО
12.03.2018
„Роля, място и функции на родителя за успешна образователна интеграция и приемането на различието“ бе темата на обучението -дискусия , което се проведе в IV ОУ „Христо Ботев“.  Целта на обучението, с медиатори Румян Сечков и Николай Кирилов – експерти по образователни дейности,  бе участниците да постигнат разбиране за възможностите, които дава едно ефективно партньорство между училището и родителите.  Обучението е едно от планираните в Дейност 8: „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемане на различието“ на проекта „Заедно в училище“. Предстоят още две обучения с родители по темите: „Ролята...

Tърсене
Допитване за избор на обществен съвет "Д-р Андрей Георгиев"
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2018
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?