МИГ - ЛОМ
Инициатива за възстановяване на вестникопродавницата
Текущи

ДЕЦА И РОДИТЕЛИ СЕ ИЗЯВЯВАТ „ЗАЕДНО В УЧИЛИЩЕ“ В 54 КЛУБА
09.10.2017
В 54 клуба към творчески ателиета в 7 общински училища към проекта „Заедно в училище“ ще работят деца, родители и учители през учебната 2017/2018 г. Уникалното сътрудничество, което е и основна цел на прокта, е създаване на условие за равен достъп до качествено образование и успешна социална адаптация на ученици от етнически малцинства и/или от маргинализирани групи.   „Заедно в училище“ се изпълнява от Община Лом в партньорство с ОУ „Константин Фотинов“ и Сдружение Училищно настоятелство „Феникс“. Проектът, който се реализира на базата на договор между Управляващия орган и Община Лом - BG05M2OP001-3.002-0180 – C001, процедура № BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците...

ПРОЕКТ "ЗАЕДНО В УЧИЛИЩЕ"
25.01.2017
На 23.01.2017 г. се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Лом и Министерство  на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.002-0180 „Заедно в училище“ на стойност 641 402.00 лв. Основна цел на проекта е създаване на условия за равен достъп до качествено образование и успешна социална адаптация  на ученици от етнически малцинства и/или от маргинализирани обществени групи/ и от семейства, търсещи или получили международна закрила в Община Лом. Пълният текст прочетете тук

Проект: "Осигуряване на капацитет за ефективно управление и администриране на процесите по градско възстановяване и развитие на град Лом"
18.08.2016
Процедура BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”. Чрез изпълнението на проекта ще бъде осигурен ресурс за: 1. Възнаграждения на екипа за изпълнение на инвестиционната програма на Община Лом по процедура BG16RF0P001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020"    За повече информация тук

Проект:„Авариен ремонт на училищна сграда на ПГ „Н. Геров“ и на СОУ „Д. Маринов“, УПИ II, кв. 28 по плана на гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.505.751, ул. „Дунавска“ № 67, гр. Лом, обл. Монтана“
18.08.2016
С Постановление на Министерски съвет № 115 от 10.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, на Общинска администрация, гр. Лом е предоставено финансиране за извършване на авариен ремонт на училищна сграда на ПГ „Н. Геров“ и на СОУ „Д. Маринов“, УПИ II, кв. 28 по плана на гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.505.751, ул. „Дунавска“ № 67, гр. Лом, обл. Монтана    За повече...

Инвестиционна програма за градско възстановяване и развитие на град Лом
18.08.2016
Инвестиционна програма за градско възстановяване и развитие на град Лом е средносрочен документ за реализация на ИПГВР на град Лом. Чрез нея се осигурява механизъм за разпределяне на приноса и подкрепата на ОПРР 2014-2020 за изпълнението на ИПГВР в град Лом и се гарантира целенасоченост, фокусиране и концентриране на финансовите ресурси по съответните инвестиционни приоритети. Програмата е одобрена в рамките на Процедура BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Инвестиционни програми“   За повече информация тук

Проект: "Ремонт ПДГ – с.Трайково, част от сграда на СОУ „Отец Паисий“
18.08.2016
Проектът се финансира от Проект „Красива България“ - 2016, М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“. Основната дейност на проекта е ремонт на Полудневна детска градина – с. Трайково, част от сграда на СОУ „Отец Паисий“.    За повече информация тук

Tърсене
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2017
Анкетна карта за изработването на Общ устройствен план на община Лом
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение