МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЛЯТОТО
МИГ - ЛОМ
Инициатива за възстановяване на вестникопродавницата
Текущи

ПРОЕКТ "ЗАЕДНО В УЧИЛИЩЕ"
25.01.2017
На 23.01.2017 г. се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Лом и Министерство  на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.002-0180 „Заедно в училище“ на стойност 641 402.00 лв. Основна цел на проекта е създаване на условия за равен достъп до качествено образование и успешна социална адаптация  на ученици от етнически малцинства и/или от маргинализирани обществени групи/ и от семейства, търсещи или получили международна закрила в Община Лом. Пълният текст прочетете тук

Проект: "Осигуряване на капацитет за ефективно управление и администриране на процесите по градско възстановяване и развитие на град Лом"
18.08.2016
Процедура BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”. Чрез изпълнението на проекта ще бъде осигурен ресурс за: 1. Възнаграждения на екипа за изпълнение на инвестиционната програма на Община Лом по процедура BG16RF0P001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020"    За повече информация тук

Проект:„Авариен ремонт на училищна сграда на ПГ „Н. Геров“ и на СОУ „Д. Маринов“, УПИ II, кв. 28 по плана на гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.505.751, ул. „Дунавска“ № 67, гр. Лом, обл. Монтана“
18.08.2016
С Постановление на Министерски съвет № 115 от 10.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, на Общинска администрация, гр. Лом е предоставено финансиране за извършване на авариен ремонт на училищна сграда на ПГ „Н. Геров“ и на СОУ „Д. Маринов“, УПИ II, кв. 28 по плана на гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.505.751, ул. „Дунавска“ № 67, гр. Лом, обл. Монтана    За повече...

Инвестиционна програма за градско възстановяване и развитие на град Лом
18.08.2016
Инвестиционна програма за градско възстановяване и развитие на град Лом е средносрочен документ за реализация на ИПГВР на град Лом. Чрез нея се осигурява механизъм за разпределяне на приноса и подкрепата на ОПРР 2014-2020 за изпълнението на ИПГВР в град Лом и се гарантира целенасоченост, фокусиране и концентриране на финансовите ресурси по съответните инвестиционни приоритети. Програмата е одобрена в рамките на Процедура BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Инвестиционни програми“   За повече информация тук

Проект: "Ремонт ПДГ – с.Трайково, част от сграда на СОУ „Отец Паисий“
18.08.2016
Проектът се финансира от Проект „Красива България“ - 2016, М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“. Основната дейност на проекта е ремонт на Полудневна детска градина – с. Трайково, част от сграда на СОУ „Отец Паисий“.    За повече информация тук

Проект: “Интегрирана мултимедийна платформа за активна култура и туризъм”
18.08.2016
Проект “Интегрирана мултимедийна платформа за активна култура и туризъм” - ИМПАКТ, код на проекта: 15.2.1.056, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България Приоритетна ос №2 Зелен регион; Специфична цел 2.1 Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културното наследство; Договор: No:3236/13.01.2016 г.   За повече информация тук

Tърсене
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2017
Проект на разписание на влаковете за периода 2017/2018 г. за гара Лом
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение