МИГ - ЛОМ
Инициатива за възстановяване на вестникопродавницата
Бюджет и финанси

Бюджет и отчети по изпълнение

                                                     
                                                       2017 година

13.02.2017 г.
Бюджет на Община Лом за 2017г. приет с Решение №238 от Протокол №31 от 31.01.2017г. на Общински съвет Лом тук

Макрорамка на проектобюджета на Община Лом за 2017 година
тук

Презентация тук                                                      2016 година

Месечни отчети за изпълнението на бюджета по приходите и разходите и на сметките за средства от Европейския съюз на община Лом

Публично обсъждане на отчет на бюджет 2015 година тук!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 29.02.2016 година - тук
Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 29.02.2016 година - тук
Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - тук
Бюджет 2016 г. на Община Лом, приет с Решение №37 от Протокол №7/27.01.2016 г. на Общински съвет – Лом. тук
Публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2016 на Община Лом - тук
Макрорамки на проекта за Бюджет за 2016 на Община Лом - тук

Заповед №501/01.07.2015 г. на кмета на община лом относно утвърждаване на бюджетен календар за разработване на бюджет на община лом за 2016 г. и тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2016 – 2020 г. ТУК 

                                                      2015 година

 Годишен финансов отчет на Община Лом за 2015 г.

1. Информация на показателите по бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз към 31 декември 2015 г. тук
2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета (Б-3) за 2015 г. тук
3. Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (СЕС-3-КСФ) за 2015 г. тук
4. Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (СЕС-3-ДЕС) за 2015 г. тук
5. Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства (Б-3 с код 33) за 2015 г. тук
6. Одитно становище за заверка без резерви на Годишен финансов отчет за 2015 г. на Община Лом. тук

Макрорамка  Бюджет 2015 г. на Община Лом, приет с Решение №628 от Протокол №83/16.02.2015г. на Общински съвет – Лом. тук
Публично обсъждане на проект на бюджет 2015  тук!

                                                      2014 година

Одитно становище за заверка на Отчета на Община Лом за 2014 г. и Приложения:
    - Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на Община Лом за 2014 г. Тук
    - Докладна записка от Иво Иванов - Кмет на Община Лом относно - Отчет за изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Лом за периода 01.01.2014 - 31.12.2014 г. Тук
    - Обяснителна записка за прилаганата счетоводна политика през финансовата 2014 г. Тук
    - Оборотна ведомост (сборна) към 31 декември 2014 г. Тук
    - Касово изпълнение на бюджета към 31 декември 2014 г. Тук
    - Касово изпълнение на кохезионния и структурните фондове към националния фонд към 31 декември 2014 г. Тук
    - Касово изпълнение за други средства на Европейския съюз към 31 декември 2014 г. Тук
    - Касово изпълнение на разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" към 31 декември 2014 г. Тук
Макрорамка на бюджет 2014 г. на Община Лом  тук

                                                     2013 година

Одитно становище за заверка на одитния отчет на Община Лом за 2013 г. и приложения

    - Одитно становище за заверка на годишен финансов отчет за 2013 г. на Община Лом (Rar) тук
    - Баланс на Община Лом към 31 декември 2013 г. (Rar) тук
    - Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2013 година (Rar) тук
Актуализация на бюджет 2013 г. на Община Лом, Ноември 2013  тук
Бюджет 2013 на община Лом – Отчет за изпълнение към 30.06.2013 година  тук
Актуализация на бюджет 2013 г. на Община Лом, Април 2013  тук

                                                     2012 година


Одитно становище за заверка на одитния отчет на Община Лом за 2012 г. и приложения
 
    - Одитно становище за заверка на годишен финансов отчет за 2012 г. на Община Лом  тук
    - Баланс на Община Лом към 31 декември 2012 г.  тук
    - Касово изпълнение на бюджета на община Лом за 2012 г.  тук
    - Отчет за извънбюджетни сметки на Община Лом  тук
    - Обяснителна записка за касово изпълнение на бюджетните сметки и фондове към 31.12.2012 г.  тук
    - Обяснителна записка за прилаганата счетоводна политика през финансовата 2012 г. тук
Макрорамка на бюджет 2013 г. на Община Лом  тук
Презентация на бюджет 2013 г. на Обшина Лом  тук
Презентация на отчет за изпълнение на бюджет 2012 г. на Община Лом  тук
Одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание на годишния финансов отчет за 2011 г. на Община Лом  тук
Проект за бюджет на Община Лом за 2012 г. (Power Point презентация)  тук
Проект за капиталовите разходи на Община Лом за 2012 г. (Power Point презентация)  тук

                                                     2011 година

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ломза 2011 г. 
 тук

Проект за бюджет на Община Лом за 2011 г.  тук
Tърсене
Парламентарни избори 2017
Зов за помощ
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение