МИГ - ЛОМ
Инициатива за възстановяване на вестникопродавницата
Младежка политика
МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА В ОБЩИНА ЛОМ
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

     Община Лом е разположена в Северозападна България на площ от 323,894 кв.км., с общински център град Лом. Тя попада в областта на Западната Дунавска равнина. На север граничи с р. Дунав,  която е северната държавна граница на Република България, на изток с община Вълчедръм, на юг с общините Якимово, Медковец и Брусарци и на запад с община Димово. Територията на Община Лом съставлява 8,9% от общата територия на областта и е втората по големина след Община Монтана, както по територия така и по население.
     Състоянието на младите хора в общинатa и мястото им в обществото са едни от важните приоритети на Общинска администрация Лом и обуславят необходимостта от създаването на дългосрочна политика по отношение на младежта в контекста на приемането на Република България в Европейския съюз.
    Наблюдава се устойчиво неравномерно разпределение на безработицата по социално-демографски групи. Като трайно засегнати от безработицата е оформена групата на младите хора, на лицата с основно и по-ниско образование, лицата с намалена трудоспособност, а в отделни периоди от време - жените и лицата над 50 години.
     Младежката безработица (до 19–до 29 г. вкл.) за последните години запазва стабилни позиции от общо регистрираните безработни лица. Безработицата сред младежите се отразява неблагоприятно върху настоящата и бъдещата им реализация. Основни причини за безработицата сред младежите са: несъответствие между броя на завършилите учебни заведения с определени професии и специалности и реалното търсене на пазара на труда; изискванията на работодателите да наемат на работа работници и специалисти  с професионален опит и трудов стаж; липса на квалификация, специалност и професия сред част от безработните младежи. Необходимо е общината да стимулира предприемачите за привличане на тази възрастова група при назначаване и  насърчаване създаването на допълнителни възможности за квалификация и преквалификация.
   Осигуряването на заетост на младите хора е условие за предстоящото им трудово и социално реализиране. Важно е да се създават и поддържат условия за подобряване на пригодността и осигуряване на заетостта на младите в условия на пазарна икономика.
    Равнището на младежка безработица в България е по-високо от средното за страните от Европейския съюз. На пазара на труда, младежите са значителна по размер група от лица в неравностойно положение. Причина за това е несъответствието между броя на младежите с дадена професия и реалното търсене; ниското равнище на професионална квалификация, неточна професионална ориентация, липса на трудов опит.
     За борба с младежката безработица и с оглед осигуряването на достъп до работни места в страните-членки на ЕС трябва да се търсят възможности на всеки безработен млад човек да се предлага нов старт. Пригодността за заетост и равнището на безработица сред младежите като генерационен приток на работна сила, са важни индикатори за заетостта в по-високите възрастови групи в бъдеще.
     Времето, в което живеем поставя редица изпитания пред децата и младите хора.Те трябва да се справят с много проблеми от всякакъв характер, при това едновременно. Много от подрастващите не съумяват да намерят своето място в обществото.Те попадат в неподходяща среда, която се оказва убийствена за тяхното развитие/наркомани, секти, младежки субкултури, тютюнопушене и алкохол и всички вредни влияния на съвременния свят/
    Едновременно с това на територията на града ни съществуват младежки и детски прояви от различен характер; спортен, културен, образователен и др. Младите хора се обединяват в клубове и организации, водени от свои персонални потребности или групови интереси. Тези прояви имат своя вътрешна логика и воля за развитие и осъществяване, но в повечето случаи се развиват стихийно, неорганизирано, като комуникациите помежду им са ограничени.
   Отчитайки ролята, която младежката общност играе в обществения живот, както и специфичните особености и проблеми на децата и младежите в Лом, акцентите в разработването на програмния документ са насочени към създаване на условия за комуникации между младежките организации, органите на местна и държавна власт. С оптимизиране на резултатите от младежките и детски дейности на местно равнище  се цели да се осмисли свободното време на подрастващите,  да се стимулира тяхното съзряване, чрез работа в атмосфера на толерантност, освободеност и въображение, чрез изпълнение на поетите отговорности. Голяма част от талантите и уменията на младежите остават неразкрити, неизползвани и загубени за обществото. Работата в екип, преодоляването на трудности и поемането на отговорности допринасят за личностно израстване. Усещането за създаване на нещо стойностно им създава самочувствие и допринася да се чувстват пълноценни граждани.
    Гражданско участие на младите хора е свързано с прилагане принципите на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите. Всички млади европейци, вкл. и в Лом, трябва да имат равен достъп до европейска информация и само така ще бъдат пълноправни граждани на общото европейско пространство. Включването на Лом като регионална точка на  уникалната програма Евродеск,  ще подобри достъпа до единствената Европейска информационна мрежа, посветена на осигуряването на европейска информация за младите хора, адаптирана и предназначена за младите хора.
     Младите хора декларират желание да се включат в обществения живот за решаване на собствените си проблеми, като вземат участие в граждански организации. В общината работят младежки неправителствени организации, които реализират младежки инициативи и дейности на местно, национално и европейско ниво.

Tърсене
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2017
Анкетна карта за изработването на Общ устройствен план на община Лом
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?
Да
Не
Нямам мнение