Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Образци на документи

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ В КРВП И НС

•    Заявление за допускане за изработване на ПУП  тук

•    Заявление за заверка на протокол 2 или 3  тук

•    Заявление за издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонение през чужд имот  тук

•    Заявление за издаване на копие от документ съхраняван в технически архив  тук

•    Заявление за издаване на скица на поземлен имот  тук

•    Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на  административен адрес  тук

•    Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на  имот  тук

•    Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот и административен адрес  тук

•    Заявление за издаване на удостоверение за Областна администрация  тук

•    Заявление за издаване на удостоверение и скица по чл 13 от ППЗСПЗЗ  тук

•    Заявление за издаване на удостоверение по ТСУ  тук

•    Заявление за издаване на удостоверение по чл. 54A от ЗКИР  тук

•    Заявление за отразяване на промяна в разписен лист към кадастрален план  тук

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ В ТУГА


•   Заявление за издаване на разрешение за поставяне тук

•   Заявление за издаване на разрешение за строеж тук

•   Заявление за издаване на удостоверение за реално обособени части от сграда /чл.202 от ЗУТ/ тук

•   Заявление за издаване на удостоверение за търпимост по §16 от ЗУТ тук

•   Заявление за издаване на констативен протокол за степен на завършеност /удостоверение за установяване завършен груб строеж/ тук

•   Заявление за разглеждане от експертен съвет на инвестиционeн проект тук

•   Заявление за регистриране на строеж от четвърта категория тук

•   Заявление за регистриране на строеж от пета категория тук

•   Заявление за регистриране на технически паспорт на строеж тук

•   Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на
разрешение за строеж тук

•   Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект тук

•   Заявление за  издаване / виза, скица и виза/ тук

•   Заявление за разглеждане от О Е С и одобряване на ПУП тук


Tърсене
Допитване за избор на обществен съвет "Д-р Андрей Георгиев"
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?