Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Реализирани
ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ГРАД ЛОМ”
10.06.2016
Проектът се осъществява от Община Лом с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейсикия съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие"
Oперация 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска"
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 "Зелена и достъпна градска среда"

Договор за БФП №BG161PO001/1.4-09/2012/004 от дата 20.05.2013 г.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
Общата цел на проектното предложение е чрез подобряване на физическата, жизнена и екологична среда в град Лом да се повиши качеството на живот и да се създадат нови възможности за икономическо и социално развитие на града.

Резюме на проекта може да намерите тук

НА 21.10.2014 г. В ОБЩИНА ЛОМ СЕ ПРОВЕДЕ Встъпителна пресконференция по проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ГРАД ЛОМ“.  тук

ОБЩИНА ЛОМ ОРГАНИЗИРА Встъпителна пресконференция във връзка със започналото изпълнение на Договор за БФП № BG161PO001/1.4-09/2012/004 от 20.05.2013 г. Проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ГРАД ЛОМ” на 21.10.2014 г. (вторник) от 16:00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация,  гр. Лом, ул. „Дунавска” 12, етаж 3. Тук
Tърсене
Местни избори 2019
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2019
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?