Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Текущи
ПРОЕКТ „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, ГР. ЛОМ“
14.03.2019


Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Лом“
 


Договор № BG16M1OP002-2.005-0019-C01, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

 

Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на община Лом, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелените и/или биоразградимите битови отпадъци. Тази цел е в съответствие с йерархията за управление на отпадъците и с европейските и националните цели за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране.


Проектът допринася и за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестицията отпадъкът ще се превръща в ресурс – компост.


Специфичната цел на проекта
е да се осигури необходимата инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на биоразградими битови отпадъци на територията на община Лом. По проекта ще бъде изградена компостираща инсталация с капацитет 3004 т/г.


В резултат
от изпълнението на проекта ще бъде изградена компостираща инсталация, която ще преработва разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци от населените места на територията на Лом и ще произвежда висококачествен компост. Ще бъдат осигурени и необходимите камиони и контейнери за въвеждане на системата за разделно събиране и транспортиране до компостиращата инсталация на събраните отпадъци.


Социално-икономическите ползи
от изпълнение на проекта са насочени към подобряване на качеството на околната среда за жителите в община Лом чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии; предоставяне на нов тип услуга относно отпадъците на жителите и бизнеса в общината и на висококачествен компост.


Ще бъдат разкрити и нови работни места, необходими за експлоатация на изградената инфраструктура.

 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 20.02.2019 – 21.12.2020 г.

ОБЩА СТОЙНОСТ: 3 213 756.60 лв.

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ОТ ЕС: 2 049 026.65 лв.

НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ: 361 592.91 лв.

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНА ЛОМ:  803 137.04 лв.

Tърсене
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?