Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Текущи
ПРОЕКТ: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ MON 1132 /III - 114/- СТАЛИЙСКА МАХАЛА - ГРАНИЦА ОБЩ. (ЛОМ- МЕДКОВЕЦ) – АСПАРУХОВО – РАСОВО - /II-81/ И ОБЩИНСКИ ПЪТ MON 2136 /III - 114, ЛОМ - СТАЛИЙСКА МАХАЛА/- ТРАЙКОВО – ЗАМФИР - ЛОМ, КВ. МЛАДЕНОВО - /II - 81/, ОБЩИНА ЛОМ"
19.03.2019

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони" 

Бенефициент: ОБЩИНА ЛОМ                            

Обща стойност на проекта:                    4 746 580.60 лв.                  

Размер на европейско финансиране:    4 737 042.66 лв. – 100 %  БФП

Размер на общинско финансиране:        9 537.91 лв.

 

На 01.03.2019 г. Община Лом, представлявана от кмета Пенка Пенкова, съвместно с Държавен фонд „Земеделие“, подписаха Анекс № 1 към договор по одобрения за финансиране проект   № 12/07/2/0/00532/ от 13.12.2017 г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“  от  ПРСР 2014-2020 г. за проект: „Рехабилитация на общински път MON 1132 /ІІІ-114/ Сталийска махала – Граница общ. (Лом-Медковец) – Аспарухово – Расово /II-81/ и общински път MON 2136 /ІІІ-114,  Лом – Сталийска махала/ – Трайково – Замфир – Лом, кв. Младеново /II-81/, община  Лом“, сключен между Община Лом и ДФ „Земеделие” със следните обекти:

 

  • Обект: "Рехабилитация на общински път MON 1132 /III - 114/ - Сталийска махала - Граница общ. (Лом - Медковец) - Аспарухово - Расово - /II-81/, участък от 0+000 до км 1+443".

          

            Основните дейности са:

  • Земни работи - изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му- 660 м3.
  • Асфалтови и пътни работи - фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка (за предварителни ремонти), включително натоварване, превоз и разтоварване на депо- 183 м2; полагане на неплътен асфалтобетон (биндер) -1960 т; полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см- 905 т; доставка и полагане на материал за банкети - 860 м3; доставка и монтаж на нова предпазна ограда  N2W5- 1116 м'; доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16- 1000 м'; доставка и полагане на предварително изляти бетонови елементи за отводнителни улеи - 146 м'; изпълнение на хоризонтална маркировка  от бяла боя със светлоотразителни стъклени перли, включително прекъснати, непрекъснати линии,стрелки, stop линии, забранени площи и зебри - 529 м2; доставка и монтаж на пътни знаци от светлоотразително фолио- 9 бр.
  • Мост над р. Лом на км 0+964, част конструктивна - изкоп при утежнени условия за оформяне легло около надпилотни шапки - 158 м3; бетон клас В35 под и около подкопани надпилотни шапки- 216 м3; излят на място бетон с клас по якост В45 за тротоарни блокове, включително кофраж - 40 м3; армировка от стомана клас В500В около подкопани надпилотни шапки и за тротоарни блокове - 4430 кг;  доставка и полагане на PVC тръби Ф90 мм в тротоарни блокове - 500 м';  доставка и монтаж на нови решетки на чугунени отводнители Ф150мм – 8 бр; доставка и монтаж на предпазна ограда за съоръжения, комбинирана с парапет Н=112см - 250 м';  полагане на неплътен асфалтобетон (биндер) -5 т; полагане на плътен асфалтобетон - 160 т.
  • Полагане на защитни тръби за широколентов интернет - доставка и полагане на тръбна мрежа в сервитута на пътя - 1312 м'; изпълнение на Ревизионни шахти– 19 бр.

Изпълнител на строително-монтажните работи е „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, гр. София (Дог.№ 291/ 20.12.2018 г.). Срок за изпълнение 170 календарни дни.

 

  • обект: "Рехабилитация на общински път MON 2136 /III - 114, Лом - Сталийска махала/ - Трайково - Замфир - Лом, кв. Младеново - /II-81/, участък от 0+000 до км 2+333 и от км 5+600 до км 10+318".

          

            Основните дейности са:

  • Земни работи - изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му - 3896 м3; демонтаж на съществуващи бетонови бордюри 18/35, включително натоварване и транспортиране- 4890 м'; разваляне на тротоарна настилка от бетонови плочи - 3076 м2; разкъртване на асфалтови пластове от съществуваща настилка, вкл. изкоп, натоварване, транспорт на определено разстояние, разтоварване и оформяне на депо - 1290 м3.
  • Асфалтови и пътни работи - фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка (за предварителни ремонти), включително натоварване, превоз и разтоварване на депо - 654 м2; полагане на неплътен асфалтобетон (биндер) - 9284 т; полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см- 4830 т; доставка и полагане на материал за банкети - 2424 м3;  доставка и полагане на тротоарни плочки 30/30/5, подложка от земновлажен циментов разтвор - 12854 м2; доставка и монтаж на нова предпазна ограда  N2W5- 902 м'; доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35- 9257 м'; доставка и полагане на бетонови тръби, при зауствания - 70 м'; полагане на бетонови плочи 40/55/5 за облицоване на отводнителни канавки- 1945 м2; изпълнение на хоризонтална маркировка  от бяла боя със светлоотразителни стъклени перли, включително прекъснати, непрекъснати линии , стрелки, stop линии, забранени площи и зебри - 2876 м2; доставка и монтаж на пътни знаци от светлоотразително фолио- 136 бр.
  • Мост над р. Лом на км 0+483, част конструктивна - излят на място бетон с клас по якост В45 за тротоарни блокове, включително кофраж - 18 м3; армировка от стомана клас В500В около подкопани надпилотни шапки и за тротоарни блокове - 1400 кг;  доставка и полагане на PVC тръби Ф90 мм в тротоарни блокове - 368 м';  доставка и монтаж на нови решетки на чугунени отводнители Ф150мм – 10 бр; доставка и монтаж на предпазна ограда за съоръжения, комбинирана с парапет Н=112см - 184 м';  полагане на неплътен асфалтобетон (биндер) -12 т; полагане на плътен асфалтобетон - 130 т.
  • Полагане на защитни тръби за широколентов интернет - доставка и полагане на тръбна мрежа в сервитута на пътя - 6997 м'; изпълнение на Ревизионни шахти– 100 бр.

Изпълнител на строително-монтажните работи е „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД, гр. София (Дог.№ 290/ 20.12.2018 г.). Срок за изпълнение 180 календарни дни.

 

Независим строителен надзор (консултант) е „Институт за Управление на Програми и Проекти“ ООД, гр. София (Дог.№ 238/ 13.11.2018 г.).

 

Авторски надзор (проектанти) ще се изпълнява от фирма „РУТЕКС“ ООД, гр. София (Дог.№ 295/ 27.12.2018 г.).

 

Фирма "ЕВРОСТАРТ 2008" ЕООД  ще осъществява управлението на проекта (Дог.№ 128/ 08.07.2016 г.).

 

На 18.03.2019 г. бе подписан Акт образец 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г.  и за двата обекта, което дава началото на изпълнението на строително-монтажните работи.

 

Срокът за изпълнение на проекта е 13.12.2020 г.

 

Реализирането на проекта ще доведе до подобряване икономическото положение и просперитета на населените места от общината.

 

Предоставената безвъзмездна финансова помощ е съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Tърсене
Местни избори 2019
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2019
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?