Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Текущи
ПРОЕКТ: “УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩА В КВ. БОРУНА, ГРАД ЛОМ”
29.03.2019


 

 

Проектът предвижда изграждане на обект: "УКРЕПВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНО АКТИВНО СВЛАЧИЩЕ С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН № MON 24,44238,92,01 И СЪСТАВНИТЕ МУ ПЕРИОДИЧНО АКТИВНИ СВЛАЧИЩА С № MON 24,44238,92,01,01 И № MON 24,44238,92,01,02 РЕГИСТРИРАНИ В КВ. БОРУНА - ГР. ЛОМ”

 

Договор №  BG16M1OP002-4.003-0013-C01, процедура BG16M1OP002-4.003. Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа) по Оперативна програма Околна среда

Приоритетни оси:  Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища.

 

Общата цел на проекта е предприемане на превантивни мерки за подобряване сигурността на населеното място, в т.ч. опазване жилищни, стопански, производствени сгради, улици, водопроводи и друга техническа инфраструктура и земеделски площи. Конкретната цел е свеждане от 2000 до 0 на броя население в кв. Боруна на гр. Лом, чийто живот и здраве са застрашени от активизирането на свлачището, както и предотвратяването на тежки материални загуби за населението и общината, особено вследствие други природни бедствия, като наводнения, водещи до активизиране на свлачищата в квартала. Целта на проекта е укрепване на тялото и понижаване нивото на подпочвените води в периодично активно свлачище с идентификационен № МОN 24.44238.92.01 и съставните му периодично активни свлачища с № MON 24.44238.92.01.01 и № МОN 24.44238.92.01.02 регистрирани в кв. Боруна - гр.Лом.

 

Кратко описание: Въз основа на инженерно-геоложкия и хидроложки доклад е изработен инвестиционен проект, който заедно с устройствените планове е финансиран от община Лом. Предвидени са строителни работи за понижаване нивото на подпочвените води, както и изграждане на подпорна стена по бреговата линия на квартала, с височина 5,2 м и дължина 850м. Стената ще се фундира върху пилоти Ф1200, захванати с анкери към ската. За понижаване на водното ниво в тялото на свлачищата се предвиждат 2 дренажни ребра. Дренажно ребро №1, което е с дължина 436м и дълбочина от 2 до 3,5м, започва над ул. "Перущица"и слиза на брега на р.Дунав. Дренажно ребро №2, което е с дължина 885,48м и дълбочина от 2м до 4м, започва над свлачищния обрив, върви по дъното на съществуващо дере и по ул. "Гургулят" се зауства в р. Дунав. Предвиждат се и 2 дълбоки дренажни шахти (кладенци) с диаметър 6м всяка, оборудвани с по 8 броя радиално включени в нея хоризонтални сондажни дренажа (ХСД) с дължина 70м всеки, за събиране на дренажните води. За отвеждане на събраните в дренажните шахти води, за всяка от тях е предвиден отток (изтичало) до р.Дунав, от метални тръби. След изпълнение на СМР, ще се разшири съществуващата мониторинговата система (КИС) на свлачищата, като се изградят 20 контролни репери върху новоизградената подпорна стена, една нова опорна точка за наблюдение (ОТН) и изграждане на 4 бр. инклинометри.

 

Резултат: Понижаване нивото на подпочвените води. Изграждане на подпорна стена по бреговата линия на квартала. Разширяване съществуващата мониторинговата контролно измервателна система (КИС) на свлачищата

 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 26.03.2019 – 26.09.2021 г.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА : 8 499 767.73 лв.

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ОТ КОХЕЗИОНЕН ФОНД НА ЕС: 7 224 802.57 лв.

НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ: 1 274 965.16 лв.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 29 МЕСЕЦА


www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проектно предложение „Укрепване на свлачища в кв. Боруна, град Лом “ регистрирано в ИСУН с № BG16M1OP002-4.003-0013, което се финансира по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях“, Приоритетна ос 4 Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища” на Оперативна  програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Лом и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

 

 

Tърсене
Местни избори 2019
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2019
На вниманието на хотелиерите!
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?