Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Текущи
СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА
01.08.2019

В изпълнение на Закона за личната помощ, който ще се прилага от 01.09.2019 г. и във връзка с Наредба № РД-07-7/05.07.2019  год., Ви уведомяваме, че стартира кампания за прием на заявления за ползватели за включване в механизма лична помощ и за кандидатстване за асистенти  по реда на Закона за лична помощ.

         Законът има за цел чрез осигуряване на лична помощ да подпомогне хора с увреждания да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, независим живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности.


         От 01.08.2019 г. стартира кампания за набиране на кандидати за потребители и кандидати за асистенти по реда на Закона за личната помощ. Документите ще се приемат в стая 202 в Общинска администрация – Лом.

       
         Кандидат за асистент е дееспособно лице, което не е поставено под запрещение и което не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за зашита от домашно насилие.

         Кандидатите за асистенти е необходимо да подадат следните документи:

 • Заявление (по образец);
 • Документ за самоличност( за справка);
 • Автобиография;
 • Декларация, че не са налагани мерки за защита по Закона за домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ( по образец);
 • Копие на документ за придобитата образователна степен-минимум завършен 6-ти клас;
 • Документ за преминат курс на обучение, съотносим за длъжността „асистент“ (удостоверение, сертификат или др. ако има такъв);
 • Декларация, че няма сключен трудов договор( по образец);
 • Копие от трудов договор (ако кандидата работи);
 • Служебна бележка от учебното заведение (ако кандидата учи);
 • Копие на пенсионно разпореждане (ако кандидата е пенсионер);
 • Копие на експертно решение на ТЕЛК (ако кандидата е пенсионер по болест);

  

       Целеви групи, които могат да бъдат ползватели на лична помощ са следните:

 • Хора с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 • Деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 • Деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

     
     Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“- Лом, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ в Община Лом.

     Кандидатите за потребители е необходимо да подадат следните документи:

 • Заявление (по образец);
 • Направление за ползване на механизма лична помощ с определен брой часове месечно, издадено от дирекция „Социално подпомагане“-Лом;
 • Документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);
 • Документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител, когато лицето е дете или е поставено под пълно или ограничено запрещение (за справка);
 • Копие на Експертно решение на ТЕЛК;
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • Заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).

     За контакти и информация: стая 202 или тел: 0971/69 135, Община Лом, ул. „Дунавска“ №12

     Документи за кандидатстване може да изтеглите тук:
    
     Декларация от кандидат за асистент 1 - тук
     Декларация от кандидат за асистент 2 - тук
     Приложение 1 - Заявление - тук
     Приложение 4 - Заявление - тук

Tърсене
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?