Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Образци на документи

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ В КРВП И НС

•    Заявление за допускане за изработване на ПУП  тук

•    Заявление за заверка на протокол 2 или 3  тук

•    Заявление за издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонение през чужд имот  тук

•    Заявление за издаване на копие от документ съхраняван в технически архив  тук

•    Заявление за издаване на скица на поземлен имот  тук

•    Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на  административен адрес  тук

•    Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на  имот  тук

•    Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот и административен адрес  тук

•    Заявление за издаване на удостоверение за Областна администрация  тук

•    Заявление за издаване на удостоверение и скица по чл 13 от ППЗСПЗЗ  тук

•    Заявление за издаване на удостоверение по ТСУ  тук

•    Заявление за издаване на удостоверение по чл. 54A от ЗКИР  тук

•    Заявление за отразяване на промяна в разписен лист към кадастрален план  тук

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ В ТУГА


•   Заявление за издаване на разрешение за поставяне тук

•   Заявление за издаване на разрешение за строеж тук

•   Заявление за издаване на удостоверение за реално обособени части от сграда /чл.202 от ЗУТ/ тук

•   Заявление за издаване на удостоверение за търпимост по §16 от ЗУТ тук

•   Заявление за издаване на констативен протокол за степен на завършеност /удостоверение за установяване завършен груб строеж/ тук

•   Заявление за разглеждане от експертен съвет на инвестиционeн проект тук

•   Заявление за регистриране на строеж от четвърта категория тук

•   Заявление за регистриране на строеж от пета категория тук

•   Заявление за регистриране на технически паспорт на строеж тук

•   Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на
разрешение за строеж тук

•   Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект тук

•   Заявление за  издаване / виза, скица и виза/ тук

•   Заявление за разглеждане от О Е С и одобряване на ПУП тук


Tърсене
Местни избори 2019
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2019
На вниманието на хотелиерите!
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?