Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Текущи
ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ЛОМ“
01.08.2019

  

На 27.06.2019 г. бе подписан административен договор №BG05M9OP001-2.040-0034 между Община Лом и Министерство на труда и социалната политика за реализирането на проект „Патронажна грижа в община Лом“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

         Проектът е на стойност 241 387,01 лв. и ще се реализира в срок от 16 месеца.

         Проектът има за цел подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастни хора на територията на община Лом, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и създаване на условия за качественото им предоставяне.

        

            Конкретни цели:

  1. Изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания;
  2. Осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в техните домове;
  3. Разширяване обхвата на дейността на община Лом, като доставчик на услуги за социално включване.

         Основни дейности:

 

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в община Лом;
  2. Обучение и супервизия на персонала;
  3. Обзавеждане и оборудване на подходящо помещение, включително закупуване на транспортно средство за извършване на мобилната работа.
  4. Дейности за организация и управление на проекта;
  5. Дейности по информиране и публичност.

         Чрез предоставянето на услуга "Патронажна грижа" ще се създадат условия за подкрепа  на  възрастни хора и лица с  увреждания да преодолеят затрудненията си от здравословен характер и да допринесе за подобряване на техния психологически, социален и здравен статус. Услугата включва както медицински грижи /превръзки, следене на физиологичните показатели на пациента, контрол върху правилното и редовно приемане на медикаменти и др./, така и социални услуги, подпомагащи потребителите за справяне с ежедневни дейности от бита - Домашни помощници и социални работници - предоставящи консултиране и подкрепа.

         Услугите ще се предоставят директно в дома на потребителя, след извършване на индивидуална оценка на нуждите на всеки един от тях. Успешното реализиране на дейностите по проекта ще  създаде реални предпоставки за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания и възрастни хора на територията на община Лом.

         С реализирането на проекта ще се подобри качеството на живот  и възможностите за социално включване на 91 възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания и ще създаде нов модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Tърсене
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?