Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Местни данъци и такси

Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси се извършва от служители на дирекция МЕСТНИ ПРИХОДИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  И ДРУЖЕСТВА, чиито функции са:

• Приемане, обработване и съхраняване на декларации по чл.14, чл.32(1), чл.49(3), чл.54(1), чл.61н, чл.61р(5) от ЗМДТ.
• Приемане и обработване на декларации по чл. 15 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Община Лом.
• Приемане на искане, обработване и издаване на:
     - удостоверения за данъчна оценка;
     - удостоверения за декларирани данни;
     - удостоверения за платен данък наследство;
     - удостоверения за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
     - удостоверение за наличие или липса на задължения по местни данъци и такси;
     - заверени копия от данъчни декларации по ЗМДТ;
     - удостоверение за платен данък върху превозните средства;
     - актове за прихващане или възстановяване на недължимо внесени суми;
• Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка по реда на чл. 587 от ГПК, във връзка с чл. 79 от ЗС.
• Установяване на административни нарушения, издаване и връчване на Актове за установените административни нарушения и фишове.
• Извършване на проверки за установяване на задължения за такса битови отпадъци;
• Изготвяне на покани за доброволно плащане по реда на чл. 182 от ДОПК.
• Изготвяне на различен вид справки поискани от Началника на отдела или от Директора на Дирекцията.
• Предоставяне на копия от всички видове декларации и издадени документи поискани във връзка извършване на ревизии и проверки.
• Оказване на съдействие на гражданите, като устно ги консултират за начина на попълване на различните видове декларации.
• Обслужване на граждани при заплащане в брой, на касите на отдела, на дължимите данъци, такси, наеми, глоби, цени на получавани услуги и др.; 
• Ежедневно приключване и отчитане на сумите платени в брой на касите на отдела.
• Издължаване на плащанията по данъчните партиди на физическите и юридическите лица.
• Изготвяне на справки във връзка с предоставените услуги от отдела и степента на събираемост, спрямо планираните приходи.

Контакти:
Ул. „Дунавска“ №12, ет.1, ЦУИГ

Старши експерт КРД и ПС: тел. 0971/69 136
Инспектор МДТ: тел. 0971/69 146
Каса: 0971/ 69 144
 
Tърсене
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?