Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Местни данъци и такси


Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси се извършва от служители на ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ И ОБЩИНСКИ ИМОТИ“, чиито функции са:

 

  • Приемане, обработване и съхраняване на декларации по чл.14, чл.32, ал.1, чл.49, ал.3, чл.54, ал.1, чл.61н, чл.61р, ал.5, чл.61х , чл.117 от ЗМДТ.
  • Приемане и обработване на декларации по чл. 15, ал.1 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Община Лом.
Приемане на искане, обработване и издаване на:

     - удостоверения за данъчна оценка;
     - удостоверения за декларирани данни;
     - дубликат за платени данъци;
     - удостоверение за платен данък върху превозните средства;
     - удостоверение за платен данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци
     - удостоверения за платен данък наследство;
     - удостоверение за декларирани данни за чужбина
     - удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси;
     - заверени копия от данъчни декларации по ЗМДТ;
     - удостоверения за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
     - актове за прихващане или възстановяване на недължимо внесени суми;
  • Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка по реда на чл. 587 от ГПК, във връзка с чл. 79 от ЗС.
  • Установяване на административни наказания и нарушения, издаване и връчване на Актове за установените административни наказания и нарушения, и фишове.
  • Извършване на проверки за установяване на задължения по закона за местни данъци и такси, и съставяне и връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане;
  • Оказване на съдействие на гражданите, като устно ги консултират за начина на попълване на различните видове декларации.
  • Обслужване на граждани при заплащане в брой, на касите на отдела, на дължимите данъци, такси, наеми, глоби, цени на получавани услуги и др.;


Контакти:
Ул. „Дунавска“ №12, ет.1, ЦУИГ

Директор дирекция, ст. експерт КРДПС: тел. 0971/69 136
Инспектор МДТ: тел. 0971/69 146
Каса: 0971/ 69 144

Tърсене
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?