Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Местни данъци и такси

Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси се извършва от служители на дирекция МЕСТНИ ПРИХОДИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  И ДРУЖЕСТВА, чиито функции са:

• Приемане, обработване и съхраняване на декларации по чл.14, чл.32(1), чл.49(3), чл.54(1), чл.61н, чл.61р(5) от ЗМДТ.
• Приемане и обработване на декларации по чл. 15 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Община Лом.
• Приемане на искане, обработване и издаване на:
     - удостоверения за данъчна оценка;
     - удостоверения за декларирани данни;
     - удостоверения за платен данък наследство;
     - удостоверения за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
     - удостоверение за наличие или липса на задължения по местни данъци и такси;
     - заверени копия от данъчни декларации по ЗМДТ;
     - удостоверение за платен данък върху превозните средства;
     - актове за прихващане или възстановяване на недължимо внесени суми;
• Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка по реда на чл. 587 от ГПК, във връзка с чл. 79 от ЗС.
• Установяване на административни нарушения, издаване и връчване на Актове за установените административни нарушения и фишове.
• Извършване на проверки за установяване на задължения за такса битови отпадъци;
• Изготвяне на покани за доброволно плащане по реда на чл. 182 от ДОПК.
• Изготвяне на различен вид справки поискани от Началника на отдела или от Директора на Дирекцията.
• Предоставяне на копия от всички видове декларации и издадени документи поискани във връзка извършване на ревизии и проверки.
• Оказване на съдействие на гражданите, като устно ги консултират за начина на попълване на различните видове декларации.
• Обслужване на граждани при заплащане в брой, на касите на отдела, на дължимите данъци, такси, наеми, глоби, цени на получавани услуги и др.; 
• Ежедневно приключване и отчитане на сумите платени в брой на касите на отдела.
• Издължаване на плащанията по данъчните партиди на физическите и юридическите лица.
• Изготвяне на справки във връзка с предоставените услуги от отдела и степента на събираемост, спрямо планираните приходи.

Контакти:
Ул. „Дунавска“ №12, ет.1, ЦУИГ

Старши експерт КРД и ПС: тел. 0971/69 136
Инспектор МДТ: тел. 0971/69 146
Каса: 0971/ 69 144
 
Tърсене
Местни избори 2019
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2019
На вниманието на хотелиерите!
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?