Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
Добре Дошли

В КВАРТАЛ „МЛАДЕНОВО” ОТБЕЛЯЗАХА БАБИНДЕН ПО СТАР СТИЛ

ОТБЕЛЯЗАХМЕ СВЕТЛИЯ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИК БОГОЯВЛЕНИЕ

КОЛЕДЕН ПОЗДРАВ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ

КОЛЕДНАТА ИЗЛОЖБА-БАЗАР СЕ ОТКРИ В ЛОМ

ЦДГ №7 "КАЛИНКА" - КОЛЕДУВАНЕ В ОБЩИНА ЛОМ

04.02.2016
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ ЗА 2016 Г.

Бюджетът е приет с Решение №37 от Протокол №7/27.01.2016 г. на Общински съвет – Лом. Макрорамки на бюджета на Община Лом за 2016 г. тук


27.01.2016
ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА МАТРОСКИ (ВОЙНИШКИ) ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СЪСТАВА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Със заповед № КВ-24/15.01.2016 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане...


27.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.62А, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

На основание чл. 62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите и постъпило заявление в Басейнова...


25.01.2016
В КВАРТАЛ „МЛАДЕНОВО” ОТБЕЛЯЗАХА БАБИНДЕН ПО СТАР СТИЛ

Пенсионерският клуб в „Младеново” и кварталното читалище "Събуждане" отбелязаха Бабинден по стар стил, на 21 януари. Специално за случая бяха поканени Мария Пенчева и Владка...


23.01.2016
ИЗЛОЖБА - ЖИВОПИС

22.01.2016
ОБЯВА

Подписано е споразумение за партньорство между Агенция за социално подпомагане и Община Лом за реализиране на Проект „Нови възможности за грижа“ (за услугата личен асистент),...


20.01.2016
ЗАПОВЕД №37/20.01.2016 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ

Заповед № 37/20.11.2015 г.на Кмета на Община Лом относно обявяване нa конкурс за два броя социални работника по проект „Звено за почасово предоставяне на ...


18.01.2016
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „Социален работник” в Екипа по приемна грижа към Община Лом

Комисия назначена със Заповед №29 от 15.01.2016 г. на Кмета на Община Лом на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,...


08.01.2016
ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА НА 07.01.2016 Г.

Протокол от проведено интервю, заключителна част от конкурс за длъжността „Управител” в Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психични разстройства или деменция...


08.01.2016
ЗАПОВЕД №7/07.01.2016 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл 14, ал. 1 и ал.2 от Закона за общинската и собственост и във връзка с чл.49, ал.1...


15.12.2015
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТ «ПРИЕМИ МЕ 2015»

На основание чл.3 ал.6 т. 2 от Вътрешните правила за подбор назначаване и преназначаване на служители в Община Лом и Заповед №853/15.12.2015 г. на Кмета...


04.12.2015
ЗАПОВЕД №2173/02.12.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА СПЕЦИАЛИСТ "МЛАДЕЖКИ МЕДИАТОР" ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА "АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ ЛИЦА"

І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ - Завършено висше образование в областта на социалните, педагогическите, хуманитарните, стопанските и правни науки; Регистрирани безработни младежи до 29 г.ІІ.ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА...