Добре Дошли
27.11.2014
„ЧЕЗ Разпределение България”АД уведомява, че поради извършване на ремонтни работи абонати на дружеството ще бъдат без електрозахранване, както следва:

На 1 декември 2014г. за времето от 09.00 до 16.00 часа- гр. Лом, трафопост „Машинна работилница”. На 1 декември 2014г. за времето от 09.00 до...


25.11.2014
НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ ПТИЦИ

ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със заповед № РД11-1824/18.11.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ и писмо изх. №...


21.11.2014
НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ - КОНЕ

ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.132, ал.1, т.З от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 21, ал.1, т.1 от Устройствения правилник...


21.11.2014
ОТБЕЛЯЗАХМЕ ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

Ученици, родители и учители от Първо основно училище „Никола Първанов“ отбелязаха Деня на християнското семейство и на православната християнска младеж. Гости на тържеството, което се...


14.11.2014
ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА КОНКУРС

ОБЩИНА ЛОМ на основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 556/12.11.2014 г. на Кмета на Община ЛомОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността гл.специалист ”Топлотехника –...


04.11.2014
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

Проект: "ОБЩИНА ЛОМ – В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА", финансиран по Проекта за социално включване (Заем 7612 BG от МБВР) - СФ № РД09-27/31.05.2011 г. Обществена...


31.10.2014
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 31.10.2014 Г.

по проект на "ОБЩИНА ЛОМ – В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА":- в услугата "Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна...


10.09.2014
ЗАПОВЕД №422 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКА ЗЕМЯ

З А П О В Е Д № 422гр. Лом, 09.09.2014 г. На основание чл. 44, ал.(2) от ЗМСМА, чл. 14, ал.(1) и (2)...