Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Текущи

ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ЛОМ“
01.08.2019
   На 27.06.2019 г. бе подписан административен договор №BG05M9OP001-2.040-0034 между Община Лом и Министерство на труда и социалната политика за реализирането на проект „Патронажна грижа в община Лом“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020          Проектът е на стойност 241 387,01 лв. и ще се реализира в срок от 16 месеца.          Проектът има за цел подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастни хора на територията на община Лом, чрез осигуряване на...

СТАРТ НА ПРОЕКТА ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ
21.06.2019
  Целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимито оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” бяха представени от кмета Пенка Пенкова и екипа по изпълнение на встъпителна пресконференция.   Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на община Лом, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелените и/или биоразградимите битови отпадъци.   Ще бъдат осигурени и необходимата техника и контейнери за въвеждане на системата за разделно събиране и транспортиране до компостиращата инсталация на...

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТ „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Лом”
18.06.2019

ПРОЕКТ: ЗАКУПУВАНЕ НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – ЛОМ
03.06.2019
Община Лом подписа Договор за съвместна дейност РД04-29/29.05.2019 г. с Фонд „Социална закрила“ за реализиране на проект „Закупуване на кухненско оборудване за Домашен социален патронаж – Лом“.   Проектът предвижда закупуване на ново кухненско оборудване и  обзавеждане за нуждите на кухненския блок към Домашен социален патронаж - Лом,  с цел по-качествено предоставяне на социалната услуга в общността,  по-добри условия на труд, отговарящи на нужните изисквания и стандарти, и задоволяване потребностите на целевите групи на територията на цялата община.   Ще бъдат закупени и монтирани статистични елекрически печки с две и три фурни, хладилни шкафове с една и две врати, картофобелачна машина, електрически скари, банциг...

ПРОЕКТ: “УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩА В КВ. БОРУНА, ГРАД ЛОМ”
29.03.2019
    Проектът предвижда изграждане на обект: "УКРЕПВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНО АКТИВНО СВЛАЧИЩЕ С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН № MON 24,44238,92,01 И СЪСТАВНИТЕ МУ ПЕРИОДИЧНО АКТИВНИ СВЛАЧИЩА С № MON 24,44238,92,01,01 И № MON 24,44238,92,01,02 РЕГИСТРИРАНИ В КВ. БОРУНА - ГР. ЛОМ”   Договор №  BG16M1OP002-4.003-0013-C01, процедура BG16M1OP002-4.003. Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа) по Оперативна програма „Околна среда“ Приоритетни оси:  Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища.   Общата цел на проекта е предприемане на превантивни мерки за подобряване сигурността на населеното място, в т.ч. опазване жилищни, стопански, производствени сгради, улици, водопроводи и друга техническа инфраструктура и...

ПРОЕКТ: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ MON 1132 /III - 114/- СТАЛИЙСКА МАХАЛА - ГРАНИЦА ОБЩ. (ЛОМ- МЕДКОВЕЦ) – АСПАРУХОВО – РАСОВО - /II-81/ И ОБЩИНСКИ ПЪТ MON 2136 /III - 114, ЛОМ - СТАЛИЙСКА МАХАЛА/- ТРАЙКОВО – ЗАМФИР - ЛОМ, КВ. МЛАДЕНОВО - /II - 81/, ОБЩИНА ЛОМ"
19.03.2019
„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони"   Бенефициент: ОБЩИНА ЛОМ                             Обща стойност на проекта:                    4 746 580.60 лв.                   Размер на европейско финансиране:    4 737 042.66 лв. – 100 %  БФП Размер на общинско финансиране:        9 537.91 лв.   На 01.03.2019 г. Община Лом, представлявана от кмета Пенка Пенкова, съвместно с Държавен фонд „Земеделие“, подписаха Анекс № 1 към договор по одобрения за финансиране проект   № 12/07/2/0/00532/ от 13.12.2017 г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“  от ...

Tърсене
Местни избори 2019
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2019
На вниманието на хотелиерите!
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?