Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Гражданско състояние
”Гражданско състояние” в Община Лом издава следните видове удостоверения:
 • Удостовереное за семейно положение;
 • Удостоверение за семейно положение, съпруг и деца;
 • Удостоверение за наследници;
 • Удостоверение за съпруг/а и родствени възки;
 • Удостоверение за родените от майката деца;
 • Удостоверение за правно ограничение;
 • Удостоверение за идентичност на лице с различни имена;
 • Удостоверение за вписване в регистъра на населението;
 • Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина;
 • Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България;
 • Удостоверение за постоянен адрес;
 • Удостоверение за настоящ адрес;
 • Издаване на удостоверение при заявена промяна на постоянен адрес;
 • Издаване на удостоверение при заявена промяна на  настоящ адрес;
 • Издаване на удостоверение за  промени на постоянен адрес;
 • Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес;
 • Удостоверение за раждане – оригинал;
 • Удостоверение за раждане – дубликат;
 • Удостоверение за сключен граждански брак – оригинал;
 • Удостоверение за сключен граждански брак – дубликат;
 • Препис-извлечение от акт за смърт – за първи път;
 • Препис-извлечение от акт за смърт – за втори и следващ път;
 • Удостоверение за липса на съставен акт за гаражданско състояние;
 • Припознаване на дете;
 • Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина;
 • Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции;
 • Удостоверяване на данни и справки по регистрите за гражданско състояние, регистрите за население (ЛРК) и НБД "Население";
 • Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина;
 • Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина;
 • Присвояване на ЕГН на български гражданин,  на лице с придобито българско гражданство, с разрешено постоянно пребиваване, със статут на бежанец или без гражданство;
 • Вписване на осиновяване;
 • Комплектоване и изпращане в Министерството на правосъдието на молби за установяване на българско гражданство;
 • Приемане и комплектоване на молба за  регистрация на брачен договор в регистъра на имуществените отношения;
 • Признаване на чуждестранни съдебни решения и други актове;
"Гражданско състояние" поддържа на различи видове регистри:
 • Регистри по гражданско състояние
 • Регистър на населението
Извършват се и множество справки във връзка с административното обслужване най-вече на държавни институции и на различни юридически лица (частни съдебни изпълнители, районни и окръжни съдилища, Агенция социално подпомагане и т.н.)

Контакти:

ул. "Дунавска" №12, ет. 1

тел. 0971/69 140 - Специалист Гражданско състояние и архив"
тел. 0971/69 145 - Младши експерт Гражданско състояние"

тел. 0971/69-143 - Главен специалист ЕСГРАОН
   
Tърсене
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?