Мерки за пожарна безопасност през лятото
МИГ - ЛОМ
13.08.2018
ПОСРЕЩАМЕ 63-ТА МЕЖДУНАРОДНА ГРЕБНА РЕГАТА ТИД

09.08.2018
СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ”МОДЕРНИЗИРАНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА” по ОПРР " РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 г.
На 13.08.2018 г. (понеделник) от 13.00 часа в Голяма зала на Административна сграда на Общински пазар, етаж 2, на ул. "Г. Манафски" № 19 в гр. Лом, ще се проведе Информационен ден, свързан със стартирането на Проект ”Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом” по Договор БФП № BG16RFOP001-1.034-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. В рамките на информационния ден ще бъдат подробно презентирани пред всички заинтересовани страни, основните цели на проекта, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Ще бъде представен...

08.08.2018
ТУРНИР ПО МИНИ ФУТБОЛ

07.08.2018
ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ
 Осми август, сряда, 18 часа, ж.к. "Зорница" /до кварталния магазин/ 

01.08.2018
ПРОЕКТ "ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ГРАД ЛОМ"
В изпълнение на Проект "Осигуряване на топъл обяд в град Лом" Община Лом обявява кампания за прием на Заявления-декларации  от кандидати, желаещи да ползват услугата „Обществена трапезария“, с финансовата подкрепа на Операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България. На този етап подалите ще са резервни кандидати в процеса на изпълнение на дейностите по проекта.Прочети тук

01.08.2018
МИГ-ЛОМ ОТКРИВА ПЪРВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Сдружението „Местна инициативна група - Лом” открива първата процедура за подбор на проектни предложения  - Мярка 4 по Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ-ЛОМ“, № BG06RDNP001-19.057, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“,  по  Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. , финансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и националния бюджет. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 938 784 лв., от които 844 905,60 лв. са средства от ЕЗФРСР, и 93 878,40 лв. национално   съфинансиране.   За финансиране на проекти могат да кандидатстват Община Лом, юридически лица...

06.07.2018
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ” - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕЕМЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗТРОЙСТВА - ЛОМ
Прочети тук

26.06.2018
ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ
На основание  чл.44, ал..2 от ЗМСМА,  чл. 37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/, чл. 103 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи/ППЗСПЗЗ/, т.11 от Правилата за ползване на общинските пасища, мери и ливади приети с Решение № 395 от Протокол № 50/27.02.2018 г. на Общински съвет  гр. Лом и чл.30, ал.11 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ на Община ЛомЗаповед №492/25.06.2018 г. на кмета на Община Лом тукРегистър на пасища, мери и ливади от ОПФ тук

22.06.2018
ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал. 1, чл.37, ал. 1 и чл. 41, ал.2  от Закона за общинската и собственост, чл.22, ал. 1 и ал.2, чл.24, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лом и Заповед № 474/20.06.2018 г. на Кмета на Община ЛомПрочети тук

07.06.2018
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ ЗА 2018 – 2019 Г.
Прочети тук

05.06.2018
ПРОТОКОЛ №1 ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" В ОБЩИНА ЛОМ
Прочети тук

04.06.2018
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ НА КОНКУРС - СЪБЕСЕДВАНЕ С ДОПУСНАТИТЕ ПО ДОКУМЕНТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "УПРАВИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА - ЛОМ
Прочети тук

Галерия
Tърсене
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2018
Анкетна карта за изработването на Общ устройствен план на община Лом
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?