Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
Безопасно поведение при усложнена зимна обстановка
Новини
МИГ-ЛОМ ОТКРИВА ПЪРВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
01.08.2018


Сдружението „Местна инициативна група - Лом” открива първата процедура за подбор на проектни предложения  - Мярка 4 по Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ-ЛОМ“, № BG06RDNP001-19.057, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“,  по  Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. , финансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и националния бюджет.Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 938 784 лв., от които 844 905,60 лв. са средства от ЕЗФРСР, и 93 878,40 лв. национално   съфинансиране.

 

За финансиране на проекти могат да кандидатстват Община Лом, юридически лица с нестопанска цел (НПО), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот, читалища, регистрирани по Закона за народните читалища (ЗНЧ), за дейности  свързани с културния живот и МИГ-ЛОМ.

 

Първият прием за подаване на проектните предложения стартира на 01.08.2018 г., а крайният срок е до 01.10.2018 г.

 

Подробна информация и необходими документи за кандидатстване може да намерите тук - http://miglom.org/ob_obs/obs_2018_07_18.php

 

Tърсене
Допитване за избор на обществен съвет "Д-р Андрей Георгиев"
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?