Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Новини
МИГ-ЛОМ ОТКРИВА ПЪРВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
01.08.2018


Сдружението „Местна инициативна група - Лом” открива първата процедура за подбор на проектни предложения  - Мярка 4 по Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ-ЛОМ“, № BG06RDNP001-19.057, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“,  по  Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. , финансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и националния бюджет.Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 938 784 лв., от които 844 905,60 лв. са средства от ЕЗФРСР, и 93 878,40 лв. национално   съфинансиране.

 

За финансиране на проекти могат да кандидатстват Община Лом, юридически лица с нестопанска цел (НПО), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот, читалища, регистрирани по Закона за народните читалища (ЗНЧ), за дейности  свързани с културния живот и МИГ-ЛОМ.

 

Първият прием за подаване на проектните предложения стартира на 01.08.2018 г., а крайният срок е до 01.10.2018 г.

 

Подробна информация и необходими документи за кандидатстване може да намерите тук - http://miglom.org/ob_obs/obs_2018_07_18.php

 

Tърсене
Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?