Национална кампания "Капачки за бъдеще"
Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Новини
СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНА ЛОМ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛА В ОБЩИНАТА ПОДПИСКА ЗА ОПАЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА АРХИТЕКТУРЕН ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА /СГРАДА НА БИВШЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛИЦА „ДУНАВСКА” №63/
24.02.2015
   Уважаеми съграждани,

   Във връзка с постъпила на 19 февруари 2015г. подписка в Община Лом, с която се настоява за установяване на собствеността, гарантиране на неприкосновеността, реставриране и стопанисване на имот /бивше военно окръжие/, находящ се на улица „Дунавска” №63 в Лом, най-отговорно и категорично заявявам следното:
   За имота, станал обект на вече цитираната подписка, е сключен договор за покупко-продажба на 1 юли 1994 година. По силата на този договор Община Лом е продала чрез конкурс недвижим имот общинска собственост, а именно сградата на бившето военно окръжие на улица „Дунавска” №63, на фирма „Хексим” ЕООД- София. Следва сключване на два допълнителни анекса към договора за покупко-продажба, както и апортиране на сградата от страна на новия собственик като непарична вноска в капитала на търговското дружество „Хексим” АД- София.
  За рушащата се, необитаема и застрашена от самосрутване сграда, съм подписал заповед на 27 януари 2014г. С нея одобрявам констатациите, направени в решение на Комисия по член 195 от Закон за устройство на територията, а именно, че строежът, собственост на „Хексим” ЕООД- София, намиращ се на улица „Дунавска” №63 в град Лом, е освидетелстван като „подлежащ на спешен ремонт поради това, че е застрашен от самосрутване, негоден за ползване, но може да се поправи и заздрави”. В заповедта, която е надлежно изпратена и на фирма „Хексим”, е посочен 60-дневен срок, в който собственикът следва да предприеме необходимите действия за отремонтиране на сградата.
  В отговор, изпратен до мен и до Община Лом на 11 февруари 2014г., Пенчо Попов- управител на фирма „Хексим” уверява, че фирмата е започнала процедура за възстановяването на сградата и за нейното обособяване като регионален център за дейността на фирмата. Видно от настоящото състояние на обекта обаче, такива действия не са предприети, а собственикът явно неглижира ангажиментите си по поддръжка на сградата в състояние, съответстващо на изричните нормативни изисквания, разписани в Закон за устройство на територията.
  Междувременно, веднага след постъпването на подписката в общинска администрация, изпратих уведомително писмо до г-н Пенчо Попов- управител на фирма „Хексим” АД, с което настоявам за спешна среща, която да се проведе в сградата на Община Лом /в удобен за отсрещната страна ден и час/. Очаквам отговора на г-н Попов, за да изискам от него подробна информация относно намеренията на фирма „Хексим” АД, както и във връзка с предприетите до момента действия от страна на фирмата по отношение на въпросната сграда.

  Скъпи съграждани,

  Дълбоко уважавам и ценя гражданската позиция на всеки от подкрепилите подписката за съдбата на сградата на бившето военно окръжие в Лом. Притеснен съм обаче от явното непознаване на закона, което прозира зад настояванията във внесената петиция. Азбучен правен принцип е, че общината няма право да предприема каквито и да било действия по актуване на имот като общинска собственост при положение, че същият този имот е частна собственост, придобита чрез покупко-продажба и то след спечелен от кандидат-собственика конкурс.
  Законът е категоричен, че задължение на собствениците е, да поддържат строежите, които притежават, в безопасно и отговарящо на нормативните изисквания техническо и експлоатационно състояние. Разбираемо от горното, всички действия по управлението, стопанисването и реставрацията на такива имоти са ангажимент, единствено и само, на техните собственици.
  Абсолютно недопустимо е общината да влага публичен финансов ресурс за ремонт, стопанисване или поддръжка на сгради, които не са общинска собственост.
Цитираният в аргументите към петицията член 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета през 2012г., ясно указва начините, по които може да стане придобиването на имот от страна на общината, а именно:
- чрез дарение или завещание в полза на общината
- чрез завладяване /завземане/ на безстопанствени имоти на територията на общината, чиито собственици не могат да бъдат установени
- чрез позоваване на придобиване по давност в полза на общината

  Внимателният и прецизен прочит на тези условия показва, че в случая със сградата на улица „Дунавска” №63 в Лом не е налице нито един от посочените в наредбата фактически състави, позволяващи придобиването й като общинска собственост. Ясен и установен по силата на сключения договор за покупко-продажба е собственикът на имота- фирма „Хексим” АД- София. Фирмата не се е отказала от правото си на собственост, нито е предоставила на общината правото да управлява или да се разпорежда с тази фирмената собственост по какъвто и да било начин.
  Ето защо всякакви действия от страна на общината, предприети по отношение на въпросния имот, биха представлявали категорично и безусловно закононарушение.

  Уважаеми ломчани,

  Далеч съм от мисълта, че инициаторите на подписката, както и авторите на придружаващата я петиция, не са запознати със законовите разпоредби. Притеснителен е обаче опитът да се чете и да се изисква прилагане на закона по начин, очевидно противоречащ на самия закон.
  Смущаващо е желанието на наши съграждани да използват енергията на гражданската инициатива /спонтанно или съвсем целенасочено организирана/, за да задоволят свои лични амбиции и користни интереси.
Като кмет на Община Лом и като ломчанин мога да ви уверя, че няма да погазя закона, колкото и това да е важно и полезно за нечии цели. Защото няма граждански или обществен интерес, чието отстояване да налага или да изисква незачитане на закона. Респектът към правилата и тяхното стриктно спазване са основни и неподлежащи на промяна принципи в моята работа и в работата на моя екип.
  Всяко пренебрежение или отказ от тези принципи би означавало отстъпление от клетвата, която съм дал пред всички вас, поемайки ръководството на общината в началото на мандата си.
  Аз няма да допусна такова отстъпление и затова апелирам към всички, независимо от техните пристрастия, интереси или амбиции: Нека проявяваме повече зрялост и да се откажем от евтиния популизъм, чиито последици винаги са били пагубни и за Лом, и за ломчани! Хората са уморени от ежби на дребно и от тънки сметки за това кой е най-краткият път, водещ към властта! В измамната самозабрава на властолюбиви апетити е крайно некоректно и непочтено да се подценяват гражданите, като се използва техният потенциал като удобен трамплин към евентуален, неясен успех за някого в перспектива Нека не забравяме, че всеки успех, подплатен със стремеж към явно беззаконие, е равносилен на пирова победа, която неминуемо се превръща в пагубен бумеранг за самите победители.


ИВО ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ


   
 

Tърсене
Местни избори 2019
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2019
На вниманието на хотелиерите!
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?